Skip to content
Kezdőlap » Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen tájékoztató az Álomszép Trend kis-és nagykereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

Adatkezelő neve, székhelye és képviselője

Név: ÁlomszépTrend Kft.
Székhelye: 1221. Budapest. Murányi utca 13/b.
Cégjegyzék száma: 0109885397
Web oldalai:
www.igenszalon.hu
www.ferfiruhaszalon.hu
www.igenoutlet.hu
E-mail címe: info@igenszalon.hu
Törvényes képviselő: Kassay Szilvia ügyvezető
Adatvédelmi tisztviselő: Kassay Szilvia ügyvezető

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során kapcsolatfelvétel céljából nevének, telefonszámának és e-mail címének megadására kérjük, melynek célja a bejelentkezés (időpontfoglalás) visszaigazolása. E-mail címére hírlevelet küldhetünk. Ön kérheti személyes adatainak törlését, továbbá kérheti, hogy ne kerüljön fel a levelező listára (hírlevél).

Sütik

Az oldal megfelelő működése érdekében sütiket használunk, melyeket az Ön eszközén tárolunk. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatokat.

Az oldal analitikai adatokat gyűjt a Google Analyics segítségével. Ez további sütik tárolását jelenti – erről bővebben a Google adatvédelmi szabályzatában olvashat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu_hu

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Az adatok semmilyen esetben nem kerülnek továbbításra, csak az Álomszép Trend Kft. marketing részlege kezeli azokat az érintett hozzájárulásával.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Az adatok kezelésére az érintett felhatalmazásának visszavonásáig kerül sor. A hírlevélről minden hírlevél végén le lehet iratkozni, mely egyben azt is jelenti, hogy az érintett kéri az e-mail címének törlését.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Az érintett jogosult arra hogy,

 • az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • kérésére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat
 • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Kérhető, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

Automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra nem kerül sor.

Adatok tárolása, adatbiztonság

A bejelentkezési adatokat a Tárhelypark Kft. hosting cég szerverén tároljuk.
Székhelye: 1122. Budapest, Gaál József út 24.
E-mail címe: info@tarhelypark.hu

A kezelt adatokat úgy tárolja, hogy csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az Álomszép Trend Kft. olyan műszaki, szervezési intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Hatósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik

Fővárosi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 25.

Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Az Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

Az adatkezelési tájékoztató az Álomszép Trend Kft. honlapján a www.ferfiruhaszalon.hu oldalon érhető el.